Papieska Światowa Sieć Modlitwy – Apostolstwo Modlitwy

Papieska Światowa Sieć Modlitwy – RADOM


 

Spotkanie opłatkowe AM odbędzie się

w sobotę 13 stycznia 2024 r. o godz. 14.00

w sali im. o. Huberta Czumy SJ.

 

 

Zapraszamy Członków i Przyjaciół

 


Markowa

Zrodziła się myśl, ażeby jeszcze w roku bieżącym zorganizować pielgrzymkę z nawiedzeniem miejsca męczeństwa Rodziny Ulmów. Prosimy o modlitwę w niniejszej intencji.

Pielgrzymka na Jasną Górę

19 września 2023 r., już tradycyjnie, jak co roku będziemy pielgrzymowali na Jasną Górę. W tym roku planujemy także nawiedzić Dolinę Miłosierdzia.

REKOLEKCJE PROWADZONE PRZEZ
o. Roberta Więcka SJ

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

 

Wersja tekstowa – stenogram!  (pdf.) rekolekcji:

1 Dzien rek. AM

2 Dzien rek AM_2023

3 Dzeiń rek. AM

 

AM w Polsce i na świecie

https://www.ampolska.co/

Apostolstwo Modlitwy jest ogólnokościelnym stowarzyszeniem i rozwija swą działalność w oparciu o parafie, diecezje oraz domy zakonne. Posiada ramy organizacyjne i statut. Jego szczególnymi promotorami na świecie i w Polsce są ojcowie jezuici. Istnieje ono w ponad stu krajach świata. Jest to dzieło z eucharystyczno-ewangeliczną formą pobożności. Zostało potwierdzone przez kolejnych papieży.

AM cieszy się poparciem także miejscowych biskupów i proboszczów. Cześć oddawana Bożemu Sercu przez modlitwę i pracę tego Stowarzyszenia staje się jeszcze bardziej ożywcza i przystępna dla współczesnego człowieka. W Polsce powstało w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Obecnie działa ono na terenie całej Polski w różnych parafiach, posiadających ogniska AM. Działa także przez indywidualne apostolstwo nie zrzeszonych osób.

Początki AM

 • Powstało w południowej Francji w jezuickim kolegium w Vals
 • Ojcowie Franciszek Gautrelet i Henryk Ramiere opracowali ramy organizacyjne
 • Celem było ożywienie apostolskiego ducha modlitwy studiującej tam młodzieży
 • Najnowszy statut AM został zatwierdzony przez papieża Pawła VI w dnu 27 III 1968 r.

Struktura AM

AM jest apostolskim dziełem Kościoła podległym bezpośrednio Ojcu Świętemu. Na jego czele stoi Dyrektor generalny AM, rezydujący w Rzymie. Krajowy Dyrektor przebywa w danym kraju, gdzie istnieje AM. Odpowiedzialny jest on za AM, prowadzenie Sekretariatu oraz wydawanie pisma Posłaniec Serca Jezusowego. Przyjęcia do AM dokonuje kapłan odpowiedzialny za AM w danej parafii w porozumieniu z Krajowym Sekretariatem AM. Wstępujący do AM składa przyrzeczenie i otrzymuje dyplom. Żadne praktyki statutowe członków AM nie obowiązują pod grzechem.

Cel i środki AM

 • Rozbudzenie życia duchowego i apostolskiego
 • Pogłębienie kultu NSPJ i ożywienie pobożności Eucharystycznej
 • Składanie ofiary duchowej w intencjach wspólnoty Kościoła i świata
 • Poświęcenie członków rodziny Bożemu Sercu
 • Obchodzenie regularne pierwszych piątków miesiąca
 • Celebracja liturgicznych obchodów Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz Chrystusa Króla
 • Częsta Komunia św. wynagradzająca, godzina święta, modlitwa
 • Duchowość tego Stowarzyszenia jest ewangeliczno-misyjna oraz praktyczna
 • Stanowi płaszczyznę współpracy pomiędzy duchownymi i świeckimi
 • Organizuje spotkania modlitewne, biblijne, apostolskie i ekumeniczne

Szerzenie czci do NSPJ

Członkowie ofiarują codziennie rano wszystkie swoje modlitwy, prace, radości i cierpienia w intencji nawrócenia grzeszników i w intencjach wyznaczonych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego. Praktykują różne formy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusa i włączają się w ten sposób w dzieło zbawienia świata. W mieszkaniach umieszczają wizerunek Serca Bożego i noszą medalik. Stają się apostołami przyczyniającymi się do zapanowania Królestwa Bożego na ziemi.

Jedna z obietnic dana s. Małgorzacie Alacoque

Imiona tych, którzy czczą Serce Moje, zapiszę w Mym Sercu na wieki.
Słuszną jest więc sprawą, być apostołem i szerzycielem czci Boskiego Serca.

Figura lub obraz NSPJ

Wielu skupia swą uwagę na spokojnej, młodej twarzy Jezusa, Jego białej szacie, czerwonym płaszczu i na piersi mocno zarysowanym wielkim sercu w płomieniach. Jego rozpostarte ręce są gotowe do objęcia każdego. Ktokolwiek przed takim przedstawieniem stanie – grzesznik czy święty – łatwo dostrzeże kochające go Serce Zbawiciela. Zobaczy też gotowe do służby Jego ręce. Jezus jest stale dobry dla człowieka, nigdy nie odwraca się od niego i nie przestaje go miłować. Jego gorejące Serce to czytelny znak Jego miłości do wszystkich ludzi.

Dlaczego cześć NSPJ?

 • Bo Jego Serce to jasny, czytelny symbol miłości Boga do człowieka
 • Bo jest to Miłość jedyna, ofiarna, najświętsza, najczystsza, najszlachetniejsza i najgorętsza
 • Bo Jego przebite Serce może być dla nas wszystkich źródłem mocy i pewnym schronieniem
 • Bo Bóg nas Nim kocha i wzbudza w naszych sercach pragnienie świętości i służby bliźnim
 • Bo to prawdziwa cześć i pokorna manifestacja naszej ufnej wiary złożona Jezusowi

Zobowiązania osób z AM

 • U początku dnia odmówienie modlitwy ofiarowania się Panu Bogu
 • W ciągu dnia rozważenie jednej tajemnicy Różańca w intencjach Papieża
 • Wieczorem przeprowadzenie rachunku sumienia minionego dnia
 • W ciągu tygodnia udział w Eucharystii z Komunią św. wynagradzającą NSPJ
 • Comiesięczne uczestniczenie w pierwszopiątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu
 • Zapoznanie się z papieską intencją ogólną i misyjną na dany miesiąc

Zalecenia dla ognisk AM

 • Systematyczny udział w spotkaniach ognisk modlitewnych
 • Posługiwanie z miłością bliźniemu w swoim środowisku
 • Uczestnictwo w rekolekcjach dla Apostolstwa Modlitwy
 • Bycie gorliwym czcicielem NSPJ przez wzorowe życie katolickie

Do kogo kieruje się AM?

 • Do: świeckich, duchownych, zakonników, czyli do wszystkich wiernych
 • Do tych, którzy pragną rozwijać ducha apostolstwa modlitwy w swym życiu
 • Do dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych
 • Do poszukujących zażyłości z Bogiem i pragnących rozgrzać Nim swe serce
 • Do tych, którzy pragną być szczególnie wdzięczni za okazaną im Bożą miłość
 • Do tych, którzy tęsknią za żywą łącznością z Bogiem w modlitwie i w służbie
 • Do tych, którzy pragną równać krzywizny swojego i społecznego życia
 • Do tych, którzy wiedzą, że dobro musi zawsze kosztować i rodzić się w trudzie
 • Do tych, którzy starają się o siebie, ale także gorliwie troszczą się o innych
 • Do tych, którzy chcą Niewidzialnego miłować widzialnie w Kościele świętym
 • Do tych, którzy z miłości do Boga i człowieka pragną „kochać” i „służyć”

Przynależąc do AM

 • Ożywisz swą wiarę i skutecznie pomożesz innym w jej wzroście i rozwoju
 • Dojrzewać będziesz i wzrastać duchowo – indywidualnie albo w grupie osób
 • Dokona się ożywienie twojej modlitwy i wzrośnie odpowiedzialność za Kościół
 • Łatwiej unikniesz fałszywych dróg i kosztownych zniewoleń
 • Poznasz lepiej Pana Jezusa jako twego Przyjaciela, Drogę, Prawdę i Życie
 • Przeniknie twoje życie Miłość Pana Jezusa i uzyskasz pokój w sercu
 • Skutecznie wyprosisz dla siebie i bliźnich opiekę Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Przyczynisz się do zapanowania większej miłości pomiędzy ludźmi
 • Zdynamizujesz życie modlitewne i wspólnotowe w twojej parafii
 • Będziesz w świecie świadkiem i przykładem człowieka modlitwy
 • Ożywisz twą łączność z Ojcem Świętym, modląc się co miesiąc w jego intencjach
 • Poznasz ludzi, których życie zostało radykalnie odmienione przez Serce Boże
 • Przemieniać się będzie twoje życie w żarliwą miłość i służbę bliźnim
 • Będziesz mógł pomóc innym w duchowym wzroście w wierze
 • Najświętsza Eucharystia stanie się dla ciebie ożywczym centrum życia
 • Apostolska misja Kościoła stanie się też i twoją ważną życiową misją
 • Papieskie odpusty nadane Dziełu Apostolstwa Modlitwy staną się twoim udziałem
 • Modlitwą i ofiarą pomożesz innym ludziom w osiągnięciu zbawienia

Pomoc, jaką możesz otrzymać

 • Kierownictwo duchowe na twojej drodze życia
 • Odpowiednie materiały formacyjne i możliwość odprawienia rekolekcji dla AM
 • Oparcie w grupie modlitewnej i wzajemne okazywanie sobie duchowej pomocy
 • Pogłębienie formacji przez lekturę Posłańca Serca Jezusowego i dobrą książkę
 • Pierwszopiątkowe nocne czuwanie w Bazylice NSPJ w Krakowie
 • W razie potrzeby kontakt: faksowy, telefoniczny, e-mailowy i listowy z Krajowym Sekretariatem AM, znajdującym się przy ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
 • W Radomiu AM funkcjonuje przy kościele Ojców Jezuitów  (Kościół Świętej Trójcy).  Opiekunem AM w Radomiu jest o. Leszek Pestka SJ

Oprac. za www.ampolska.co